بعضی روزها
حال آدم یک جور عجیبی خوب است
خوب که می گویم نه اینکه مشکل نباشد ها ، نه.
خوب یعنی خدا دستت را می گیرد
مقابل غم ها
میگوید " امروز بنده ام باید خوشحال باشد سراغش نیایید "
و تو هی ذوق میکنی
از خوشی های کوچک زندگی ات
از اتفاقاتی که انتظارش را نداری و میشود

من ،هر روزی که بی انتظار و شاکر چشم گشودم حالم خوب بود"
خوب که می گویم
نه اینکه به تمام آرزوهایم رسیده باشم ها ! نه
خوب یعنی خدا را راس آرزوهایم قرار دادم و همه چیز را به او سپردم
امیدوارم حال دلتون خوب باشه و کاراتون روی روال بیفته