دست به صورت نزنید! 
حتی در حد لمس کوتاه نوک بینی 
زیبایتان!
یا لمس کوتاه زیر چانه جذابتان!
یا زیر چشم شهلایتان 
و حتی انگشتکی کوتاه به نیت ابروی 
خوش فرم دلربایتان هم؟! نه دست نزنید! 
لطفا

دست به صورت نزنید!
حتی برای کنار زدن موهای ابریشمی 
لخت و فر و سیم ظرفشویی یا اسکاچی 
طوریتان!
از روی پیشانی بلند و کوتاه و صاف و 
چروک نازتان!

حتی برای آن خال زیبای پشت لبتان یا آن 
سبیل زمخت خشنتان هم ای خوشتیپکان 
زیبای جوان یا مسن نازنین!دردمندان یا 
بی دردان هر وری! لطفا
دست به صورت نزنید! 

حتی به منظور ژست تفکر! تعجب! غم و 
غصه! شادی!عشوه!هیس!این تن بمیره و 
غیره
خانم ها! آقایان! کودکان! بانوان!دختران! 
پسران! نسوان! مردان! زنان! منتقدین! 
مرتجعین!اخوی ها! رفیق ها! در خط و 
خارج از خط و حتی همه!لطفا
دست به صورت نزنید!
البته خونسرد هم باشیم. ممنون